Enter at least 3 characters
HOME > Chiesi Nordic bæredygtighedsrapport

Forord

Da vi, i efteråret 2019, udarbejdede og godkendte vores bæredygtighedsplan 2019-2022, mente vi selv, at vi sigtede højt. For at sikre gennemførelse af planen, inddelte vi samtlige medarbejdere i bæredygtighedsgrupper (som vi kaldte " sustainability pathways "). Det var først på dette tidspunkt, at jeg indså, hvor stor en indsats, der skal til, hvis vi virkelig vil tage arbejdet med bæredygtighed alvorligt. Vi føler en ydmyghed over for de udfordringer, det indebærer at blive virkelig bæredygtige, men vi er også beslutsomme. #Actionoverwords, som vi siger hos Chiesi.

 

Chiesi Nordic har opnået meget i 2020, men der er et stykke vej endnu. Jeg håber, at de erfaringer, vi redegør for i denne rapport, også kan inspirere andre, og jeg ser frem til den fortsatte dialog med andre virksomheder!

 

Olav Fromm, VD
Chiesi Nordic

 

 olaf

Hvad er vigtigt for os?

I nogle lande findes der en selskabsform, der hedder Benefit Corporation. Den beskriver virksomheder, der har to formål, nemlig at tjene penge OG bidrage til samfundet. Chiesi har denne selskabsform i de lande, hvor den findes. I dag findes den ikke i de nordiske lande.

 

Som det fremgår af sammenfatningen af vores moderselskab - Chiesi Group´s - bæredygtighedsrapport, er bæredygtighed noget, der gennemstrømmer hele vores virksomhed. Agenda 2030 har givet os og resten af verden et fælles mål, og vi har således udarbejdet vores fremtidsplan på grundlag af de 17 mål og 169 delmål, klimamålene fra Paris samt branchespecifikke aftaler. 

 

I forbindelse med udarbejdelsen af Chiesi Nordics bæredygtighedsplan i efteråret 2019, drøftede vi ud fra den omfattende analyse, der er foretaget af vores moderselskab, hvad der er mest væsentligt for os i Norden. Vi har sørget for at gøre analysen dynamisk og levende igennem samtaler i ledelsesgruppen og med alle vores medarbejdere. Vi har også kortlagt vores interessenter og er påbegyndt arbejdet med at få struktureret feedback på vores bæredygtighedsarbejde.

 

Vi er bevidste om, at en stor del af det fodaftryk, vi efterlader, opstår i forbindelse med forskning og produktion af vores lægemidler. Det er vores mål, at vores virksomhed skal bidrage til en bedre verden for mennesker og planeten. 

 

     

Planeten - miljø og klima

 

Klimaet. Vores aktiviteter forårsager udledning af drivhusgasser. Dem vil vi reducere kraftigt, så vi senest i 2030 kan være CO2-neutrale med hensyn til de udledninger, vi selv kan kontrollere.

Patienter – social bæredygtighed og menneskerettigheder

 

Vi ønsker, at vores lægemidler skal forbedre menneskers liv og at de, der har brug for dem, får adgang til dem. I dag er det ikke alle, der har brug for medicin, der får adgang til den, og det er et spørgsmål om ulighed.

Partnerskab – vores økosystem

 

Selvom vores direkte indflydelse ofte er begrænset, har vi mulighed for at påvirke andre, der indgår i vores "økosystem" såsom leverandører, branchekolleger, kunder m.m. Sammenlagt har vi et betydeligt fodaftryk, der skal adresseres. Dette aftryk er ikke begrænset til klimaet, selvom vi på kort sigt forsøger at være særligt opmærksomme på SDG 13; "climate action". 

Personale: En arbejdsplads, hvor vi trives og gør det rigtige

 

Medarbejdernes sundhed og velbefindende er en forudsætning for, at vi kan nå vores øvrige mål. Vi vil være en god arbejdsgiver, hvor medarbejderne også føler, at de er en del af noget større. Vi tror på, at mangfoldighed, ligestilling, diversitet og inklusion både er midlet og målet. Vi forebygger korruption og andre uregelmæssigheder, herunder uetisk adfærd.

 

Når vi analyserer risici, forsøger vi også at inkorporere bæredygtighed som et kriterie. Dels fordi et forandret klima indebærer nye udfordringer for os, men også fordi vores bæredygtighedsmål er virksomhedsmål akkurat som vores salgs mål. Hvis vi ikke når de mål, vi har sat for vores bæredygtighedsarbejde, løser vi heller ikke vores opgave. Når det gælder risici, tager vi først og fremmest udgangspunkt i den analyse, der foretages af Chiesi Group, men i denne rapport findes der også eksempler på risici, som vi har identificeret specifikt for vores nordiske marked.

 

Miljø og klima

 

I Chiesi Nordics bæredygtighedsplan har vi nævnt to mål, som udelukkende relaterer til miljø og klima.

 1. Reducere CO2-udledningen med 40 % pr. person mellem 2019 og 2022
 2. At implementere en mere cirkulær tilgang til vores forbrug

 

Konkrete resultater 2020: miljø og klima

Vi har indtil videre kun målt CO2 udledning fra brændstof i de biler, vi bruger, samt fra flyrejser. Da antallet af medarbejdere er steget, er udledningerne pr. person faldet, omend endnu ikke markant. I 2020 traf vi beslutning om en ny bilpolitik med det mål, at næsten hele bilflåden skal være konverteret til elbiler ved udgangen af 2024. I første halvår af 2021 begynder vi at mærke resultatet af vores nye politik. Ud af 15 leverede biler var 11 elbiler, 3 plug-in hybrider og 1 miljødiesel. Nedenfor findes en vurdering af vores udledninger:

 

Emissionskilde  2019 2020 

Fly (kg CO2e)

 176 000 kg CO2e  

227 100 kg CO2e

Hotelovernatninger (kg CO2e)

 

25 000 CO2e

Biler i Norden

 155 000 kg CO2

161 000 kg CO2

 

Derudover har vi i 2020 forsøgt at danne os et billede af aftrykket fra den mad, vi indtager i forbindelse med f.eks. salgsmøder, indirekte udslip fra de computere, vi køber og transport af den medicin og de medicinske produkter, vi sælger m.m. Også disse udledninger skal reduceres.

 

De risici, vi har identificeret i forbindelse med miljø og klima, handler blandt andet om, hvordan batterierne i de elbiler, vi leaser, produceres, udbygningen af opladningsinfrastrukturen og at finde løsninger på f.eks. bæredygtig transport, der medfører en reduceret Co2 udledning, samtidig med at patienternes adgang til medicin ikke må påvirkes.

 

Konkrete resultater - miljø og klima:

 1. Vi har afholdt workshops om bæredygtigt indkøb og er begyndt at anvende en politik for bæredygtige indkøb.
 2. Vi har indført affaldssortering på vores kontor.
 3. Vi er begyndt at lave livscyklusanalyser, og er som følge heraf også begyndt at overveje leasingmuligheder i større udstrækning, samt se på, hvordan vi kan forlænge levetiden på en del af de varer, vi indkøber. 
 4. Vi har også påbegyndt en analyse af, hvordan de inhalatorer, vi fremstiller, kan produceres med reduceret udledning af drivhusgasser og genanvendelse af plastik og metal.

 

Social dimension for bæredygtighed - et spørgsmål om rettigheder

Det er vigtigt for os at bidrage til en positiv samfundsudvikling, hvor menneskerettighederne respekteres. Som virksomhed redegør vi mere indgående for arbejdet med menneskerettigheder og FN's Global Compact i den koncerndækkende bæredygtighedsrapport, men på forskellig vis kommer rettighederne også ind i vores arbejde i Norden. Det gælder dels i gennemførelsen af Code of Interdependence, og dels, at de principper, som ofte associeres med et rettighedsperspektiv, er vigtige for os, dvs. deltagelse, ikke-diskriminering, ansvarskrav og transparens. Denne rapport er et eksempel på sidstnævnte, og et andet eksempel er vores arbejde med ”Sustainability Pathways”, hvor alle ansatte deltager. 

 

Konkrete resultater – den sociale dimension:

 1. I 2020 igangsatte og gennemførte vi 6 såkaldte "shared value projects". Yderligere to er fortsat undervejs (nye projekter er allerede påbegyndt for 2021). Projekterne har f.eks. handlet om uddannelse af sygeplejersker i Finland i inhalationsteknikker, lægerådgivning vedrørende Covid for astmapatienter i Sverige, en film på sociale medier for at gøre opmærksom på, hvordan man genkender sygdommen neuropatisk cystinose, samt et projekt for at forbedre kendskabet til astma og KOL blandt nyankomne i Norge. Ifølge de patientorganisationer, der har deltaget i projekterne, har projekterne været succesfulde og er blevet værdsat. For Chiesi Nordics vedkommende har vi blandt andet lært mere om de patientorganisationer, der støtter patienter, som bruger vores lægemidler, men også om de udfordringer, patienter oplever.
 2. I 2020 blev der afsat en halv arbejdsdag pr. medarbejder til frivilligt arbejde. Vi gennemførte også et internt projekt, hvor vi kortlagde, hvordan vi kan effektivisere og få større gennemslagskraft med vores frivillige arbejde. I forbindelse med det projekt besluttede vi også, at alle i virksomheden forventes at afsætte 8 arbejdstimer/år til frivilligt arbejde.
 3. Vi donerede bidrag til bl.a. til Røde Kors, Red Barnet og Vi-skogen. Disse donationer beløb sig til i alt 2,1 mio. kr.
 4. ”Code of Interdependence”: Vi er overbeviste om, at vi alle er gensidigt afhængige af hinanden. Derfor taler vi med alle vores store leverandører og har informeret de fleste af vores leverandører og partnere om, hvordan vi ser på bæredygtighed, samt hvad vi forventer af os selv og af dem vi samarbejder med. I forbindelse med en sådan samtale udbrød en af vores leverandører:

 

“I really like working with you at Chiesi because working with you is pushing me to learn more so that I can offer other customers more sustainable solutions.”  

 

Vores medarbejdere og værdier

Det er vores ambition at være en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og får gode forudsætninger for at opnå de resultater, vi ønsker at opnå sammen. Mangfoldighed er et middel til, at vi kan levere, og vi bestræber os på at behandle alle medarbejdere ens uanset baggrund.

Vi er en virksomhed i vækst. Sådan så vores personalesammensætning ud i 2020 (2019 i parentes):

 

  I alt Heraf ledere   <30 år  4 (2)

Kvinder

48 (39)

13 (13)

 

30–50 år

40 (33)

Mænd

32 (22)

7 (5)

 

>50 år

36 (26)

 

Resultater fra undersøgelsen "Great Place to Work" (udført i 2019, men rapporteret i 2020.)

Svarfrekvens: 100 %

Medarbejdertilfredshed: 96 %

”Trust index”: 88 %

 

nordic

 

Samtlige tal er betydeligt højere end branchen generelt og andre adspurgte nordiske selskaber. 

 

Konkrete resultater i 2020 - personale og værdier

 1. I 2020 oprettede vi 11 "sustainability pathways " grupper med henblik på at involvere alle medarbejdere i gennemførelsen af bæredygtighedsplanen. Deltagelse i grupperne blev en integreret del af alle medarbejders personlige mål (indskrevet i kontrakt, resultatmål og personlig bonus ordning). Arbejdet blev vurderet som lærerigt og engagerende og resulterede bl.a. i øget viden og engagement, flere opdaterede retningslinjer, nye rutiner og flere nye samarbejder.
 2. Anti-korruptionstiltag: Der blev udarbejdet en risikoanalyse, og informationsmateriale om korruption og andre uregelmæssigheder (herunder seksuel chikane).
 3. Endvidere blev der gennemført en informationssession for samtlige medarbejdere, og vi besluttede at gå mere i dybden med arbejdet omkring anti-korruption i 2021. 
 4. Afslutningsvis blev der udarbejdet og igangsat programmer til fastholdelse af medarbejdere og forbedring af arbejdspladsen, blandt andet igennem opdaterede introduktionsprogrammer for nyansatte, som indeholdt beskrivelse af etiske værdier og mangfoldighed.

 

237-2021-MARK